شرایط ضمانت

محصولاتی شامل گارانتی می باشد که توسط خدمات مرکزی سیمر نصب و راه اندازی شده باشد.
1. ضمانت محصولات شامل تعویض دستگاه نمی باشد و فقط تعویض قطعه و رفع عیب در مدت ضمانت را شامل می شود.
2. تعویض محصول شامل محصولاتی است که غیر قابل تعمیر بوده و یا محصولاتی که پس از ارسال گزارش کارشناسی توسط خدمات مرکزی تایید گردد.
3. ضمانت محصولات خسارات ناشی از سوانح طبیعی و نوسانات برق و استفاده نادرست و سهل انگاری را شامل نمی شود.
4. ضمانت محصول شامل لوازم فنی بوده (لوازم فنی لوازمی می باشد که نبودشان در کار عادی دستگاه اختلال ایجاد کند) و ظاهر دستگاه و قطعات مصرفی در اثر استفاده شامل ضمانت نمی باشند.