مدت زمان ضمانت محصولات سیمر

مــــدت زمـان پشـــــتیبانی از

محصولات 10 سال می باشد

اعــــــــتبار ضـــــــمانت فـــــر از

تاریخ نصب 18 ماه می باشد

اعـــتبار ضمانت اجــــاق گاز از

تاریخ نصب 24 ماه می باشد

اعـــــتبار ضـــــمانت هــــــود از

تاریخ نصب 18 ماه می باشد

اعتبار ضمانت سینک شیشه ای از

تاریخ خریـد یکســــــال می باشــــــد

اعتبار ضمانت قطعات تعویض شده از

تاریـــــــخ تعویض 6 ماه می باشـــــــــــد

اعتبار ضمانت سینک استیل از

تاریخ خرید یکســــــال می باشد