اجاق گاز

1.محل قرار گرفتن اجاق گاز برش خورده باشد. (طبق ابعاد برش مشخص شده بر روی کارتن)
2.فاصله شیر از طرفین حداق 35 سانتی متی باشد.
3.طول شیلنگ گاز حداکثر 120 سانتی متر باشد.
4.کشو زیر اجاق گاز با دیواره انتها حداقل 15 سانت فاصله داشته باشد.
5.شیر اجاق در دسترس باشد.
6.از دوراهی هرگز استفاده نشود.

هود

1.دیوار محل نصب هود استحکام داشته باشد.
2.خروجی هوا مناسب باشد.
3.فاصله گاز تا هود حداقل 65 سانتی متر باشد.
4.حتما از محافظ برق استفاده شود.

فر

1.محل نصب (صفحات کابینت) باید تحمل حرارت حداق 120 درجه سانتی گراد را داشته باشد.
2.قسمت های الکترونیکی و کابل های استفاده شده باید به طور کامل عایق شوند.
3.محفظه محل نصب باید قابلیت جریان هوا را داشته باشد و شکاف عقبی حداقل 45 میلی متر باشد.
4 شیر گاز در دسترس باشد. (فر گازی-برقی)
5.پریز برق نباید به منبع حرارتی باشد و در دسترس مصرف کننده باشد.
6.ابعاد محل قرارگیری فر در دفترچه راهنما دقت شود.
7.حتما از محافظ برق استفاده شود.