هزینه نصب محصولات بعهده مشتری می باشد

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل رایگان می باشد

  • ایاب و ذهاب خدمــــــــات تعمیـــــــر و کارشـــــــناســــــــــــی تا ۲ ماه بعــــــــد از نصـــــــــب
  • ایاب و ذهاب حضور مجدد نماینده خدمات به دلیل کسری یا نقض فنی در هنگام نصب

هزینه ایاب و ذهاب در موارد ذیل از مشتری دریافت می گردد

  • حضور مجـــــدد نماینده خدمات برای نصــــب به دلیـــــــــل مشـــــــکلات از جانب مشــــــــتری جهت عــــــــــــــــــدم رعایت نکات در نصب
  • ایاب و ذهاب در تعمیرات در مدت زمان دو ماه بعد از نصب به دلیل مشکلات به وجود آمده به دلیل عدم استفاده صحیح از محصول
  • ایاب و ذهاب برای تعمیرات

هزینه لوازم مصرفی و سایر خدمات (لوله کشی، سیم کشی، سوراخکاری) با توافق مشتری قبل از انجام کار می باشد

مدت زمان ارائه خدمات حداکثر ۲۴ ساعت بعد از ثبت اطلاعات مشتری در خدمات مرکزی سیمر

نکته: در مواردی که ارائه خدمت نیاز به قطعه باشد مدت زمان حداکثر ۷۲ ساعت